Realizēts projekts “Kultūras mantojuma saglabāšana un ar to saistīta tūrisma pakalpojumu pilnveide Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā”.                                                      

Pateicoties „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajam projektu konkursam, Gaigalavas pagastā atbalsts tika sniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta iesniegumam Nr.16-01-AL15-A019.2201-000009 “Kultūras mantojuma saglabāšana un ar to saistīta tūrisma pakalpojumu pilnveide Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā”.

Atbalsta saņēmējs: BikavasVissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudze. Projekta mērķis: Vietējās nozīmes kultūras pieminekļa - BikavasVissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas fasādes vienkāršota atjaunošana.

Projekta novitāte: tūrisma pakalpojuma izstrāde – QR kodu ģenerēšana, ietverot galvenos informatīvos punktus par baznīcas vēsturi un elementiem.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastādīja 54224,21 EUR.

Publiskais finansējums – 28040,08 EUR.

Nepieciešamo līdzfinansējumu draudze spēja nodrošināt no saviem līdzekļiem.

Fasādes atjaunošanas projekta izstrādātājs, autoruzraudzība  - SIA “MUUR”, arhitekte Liene Līce.

Darbu izpildītājs fasādes atjaunošanas darbiem – SIA “ERSIL”.

Darbu būvuzraugs – Ivars Markovskis, SIA “WARSS+”.

QR kodu ģenerēšanas izstrāde un materiāla izstrāde tika veikta draudzes kopējiem spēkiem.

Lai arī vasara šogad nelutināja ar laikapstākļiem šāda projekta realizācijai, Bikavas baznīca ir ieguvusi jaunu spozmi un aicina savus draudzes locekļus un citus viesus ar atjaunotu fasādi un jaunu tūrisma pakalpojumu. Projekta sekmīgai realizācijai savu darbu ieguldīja daudzi draudzes locekļi. Īpaša pateicība jāizsaka Ingai Zapānei, Lienei Drulei, Kristapam Kaļvam, Robertam Voitam, draudzes valdes priekšsēdētājai Zinaīdai Krustei, Imantam Spīčam, Kristīnei Trimalniecei, skolas kolektīvam un direktorei Inārai Ūsītei, Gaigalavas pagasta pārvaldei un Rēzeknes novada pašvaldībai, draudzes ērģelniecei Intai Birķei un draudzes korim “Aisma”, būvniekiem, būvuzraugam Ivaram Markovskim un visiem ziedotājiem.  Jo īpaši Antonam Saleniekam, A.Brencim, V.Bernānei, Z/s “Līdumi” un P.Stankam, SIA “ARBALT”, SIA “Teikas kalns”, SIA “Sprūževa M”, VEREMS RĒZEKNES SPECIĀLĀS EKONOMISK ĀS ZONAS SIA un visiem, visiem pārējiem ziedotājiem, kas ļāva piepildīt sapni par baznīcas atjaunošanu.

Aicinot ciemos un Dieva svētību vēlot,

Bikavas draudze un prāvests Ivars Vigulis.

       

 .